• 12
  • 11
  • 13

കളർ സ്വച്ച്

ലിച്ചി ലൈനിംഗ് ഉള്ള ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള പു ലെതർ! മൃദുവായ സ്‌പർശനവും വർണ്ണാഭമായ —- എല്ലാത്തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യം!